Snow White

White tumbled stone pebble

White tumbled stone pebble